Segregerad och certifierad palmolja

Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmolja.  

Palmolja är en vegetabilisk olja som används i många livsmedel. Findus är medveten om de miljöaspekter som produktion av palmolja innebär. Efter hand som efterfrågan på palmolja ökat i världen har avskogningen ökat och den biologiska mångfalden minskat. För att motverka de negativa aspekter som är relaterade till produktionen och stödja utvecklig av hållbar palmolja väljer Findus certifierad och segregerad palmolja enligt RSPO:s standard.

Vi stödjer aktivt RSPO

Som en del i vårt arbete att kontinuerligt förbättra alla hållbarhetsaspekter är Findus medlemmar i och stödjer aktivt Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har utvecklat en globalt accepterad 3:e partscertifierad standard av hållbart producerad palmolja. För att nå framsteg med viktiga miljöproblem som avskogning och exploatering av torvmark anser vi att det är nödvändigt med ett väletablerat och erkänt system för att uppnå positiva effekter i ett större sammanhang och vi uppmuntrar därför våra leverantörer och industripartners att anta RSPO:s standard.

Findus mål var att endast använda certifierad och segregerad palmolja enligt RSPO:s standard vid utgången av 2015. Det var ett ambitiöst mål och vi nådde nästan hela vägen fram. Sedan 2016 köper och producerar vi endast med segregerad, certifierad palmolja. 

Full spårbarhet 

Ett ytterligare mål vi ville uppnå var att vid utgången av 2015 ha full spårbarhet hela vägen till plantage. Eftersom detta inte är en allmän branschstandard, och inget som våra leverantörer ännu kan garantera, når vi inte upp till detta högt satta mål. Vårt kvalitetssäkrande arbete fortsätter dock och vi arbetar nära våra leverantörer för att vara med och påverka utvecklingen i önskad riktning.

Plan framåt

Eftersom de miljömässiga konsekvenserna vid palmoljeproduktionen är allvarliga kommer vi på Findus, att utöver nuvarande RSPO principer och kriterier, också kräva att den segregerade palmoljan vi köper ska uppfylla följande tilläggskrav från och med slutet av 2017:

Ingen tropisk avskogning:
- Ingen regnskog skall avverkas
- Naturområden som antingen klassats som viktiga att bevara eller som binder mycket koldioxid och andra växthusgaser skall skyddas

Skydd av torvmarker:
- Torvmarker, oavsett djup, får inte användas för odling av palmolja

Respekt för mänskliga och fackliga rättigheter:
- Ursprungsbefolknings och andra lokala samhällen vars intressen och rättigheter som drabbats av palmoljeodling ska skyddas i enlighet med lokala och internationella lagar, såsom ILO:s konvention 169 och FN:s deklaration om ursprungsbefolkningens rättigheter.

Vi kommer att fortsätta arbeta via RSPO och trycka på att de principer som rör avskogning, torvmark och ursprungsbefolkningar samt lokala samhällen förstärks.